تعامل دین باتوسعه فناورى اطلاعات
48 بازدید
محل نشر: مجله ره آورد نور / نخستین فصلنامه تخصصى مطالعات رایانه‏اى علوم اسلامى
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/6/18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه توسعه جوامع، یکى از ضروریات زندگى بشر محسوب مى‏شود که حوزه‏هاى علمیه از آن مستثنا نیست؛ بلکه در جوامع علمى - فرهنگى به خصوص حوزه دین، نیاز بیشترى احساس مى‏شود تا در راستاى اهداف خود بتواند با فراسوى دنیاى خویش به دور از موانع و چالش‏هاى حاصل از ساختارها و افکار سنتى ارتباط وسیع، سریع، عمیق و آسان‏ترى برقرار کند و مخاطبان خود را به سطح بین الملل گسترش داده، اطلاع‏رسانى(2) کاملى را به انجام رساند. دو عامل اساسى و حیاتى «اطلاعات» و «ارتباطات»، توسعه را پایدار و پویا کرده و مى‏تواند پیشرفت را در جوامع مختلف و به پایین‏ترین و ریزترین موقعیت‏هاى اجتماعى و علمى تسرّى دهدIct توسعه را از انحصار خواص در آورده، در معرض عموم جامعه قرار مى‏دهد و ریشه‏هاى آن را در جامعه مستحکم کرد، توسعه را به صورت یک امر نهادینه براى آیندگان به ارمغان مى‏گذارد و در یک جمله مى‏توان گفت که توسعه جوامع بدونICTغیر ممکن و محال است. جهت نیل به چنین جامعه توسعه یافته‏اى، باید تمامى ساختارهاى موجود در جامعه را مجهّز به ICT و هماهنگ با آن نمود تا بتوان یک جامعه اطلاعاتى و ارتباطى(3) ایجاد کرد. جامعه اطلاعاتى و ارتباطى به جامعه‏اى گویند که تمامى فعالیت‏هاى اجتماعى جامعه به مقوله ICT وابسته باشد و مردم آن جامعه از ICT حداکثر استفاده را داشته باشند. در چنین جوامعى، افراد خود را به یکسرى اعمال و رفتارهاى خاصى ملزم مى‏کنند، که گرایش به شبکه، همیشه در دسترس بودن، وابستگى به ابزار ICT و توانایى همیشه به روز بودن اطلاعات را مى‏توان از آن موارد برشمرد. نیل افراد جامعه به توسعه در زمینه ICT اثراتى همچون: ارتقاء سطح آگاهى عموم، انحصار شکنى مخاطبان خاصّ مراکز علمى و فرهنگى، از بین رفتن فاصله‏ها، حذف محدودیت آزمون و جلسات مراکز علمى و آموزشى از راه دور و تبادل و ارتقاء فرهنگ اشاره نمود. بنابراین، باید اذعان داشت که باید بسترسازى مناسبى جهت استفاده از ابزار ICT انجام داد و استفاده مستمر از امکانات و اطلاعات جدید و به روز را سرلوحه کار قرار داد تا بتوان به جامعه‏اى توسعه‏یافته دست یافت.