کتاب الکترونیک، درآمدی بر پیدایش، مزایا و مصایب
61 بازدید
محل نشر: فصلنامه سخن سمت/فصلنامه مطالعات میان رشته ای /سال نهم، شماره 13، بهار 1383/172 ص
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/2/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دنیای الکترونیک امروزه چنان گسترده و فراگیر شده است که عدم توجه به جوانب آن محرومیت از شیوه های جدید و تولید و انتقال دانش را در پی خواهد داشت . در این مقاله نویسنده کوشیده است تا مسئله نشر الکترونیکی را از چند جنبه اساسی بررسی کند. ابتدا کتاب الکترونیکی و چیستی آن تعریف و تعدادی از نرم افزارهای موجود برای خواندن این کتابها معرفی شده اند. در ادامه ، تاریخچه ای از کتاب الکترونیکی و تحولاتی که این پدیده دنیای نو پشت سر گذاشته ارائه شده است...